Identificatie

CopyCoin is een handelsnaam van Sprout Money BV is gevestigd op Damacor Offices, Schout bij Nacht Doormanweg 40, Willemstad, Curaçao, ingeschreven onder KVK nummer 130892, met BTW nummer 102.367.565

CopyCoin is bereikbaar via:

e-mail: [email protected]
website: www.copycoin.nl

Het platform

CopyCoin is een online platform, dat gespecialiseerd is in het aansturen van bepaalde signalen voor een of meerdere cryptobrokeraccount. Door deze methode wordt het mogelijk voor investeerders en beleggers in de tokens, om deze gestructureerd en geautomatiseerd te verhandelen en te beheren.

Het platform biedt zowel passief als actief beheer aan. Dit impliceert dat investeerders in tokens op een passieve manier een bepaalde samenstelling van cryptomunten – uitgevoerd en beheerd door CopyCoin – kunnen laten uitvoeren een aanpassen in hun cryptobrokeraccount. Anderzijds is het voor de cliënt van het platform mogelijk om zelf een portefeuille kunnen samenstellen, aan de hand van tools, en uit te voeren.

De connectie tussen het platform en de cryptobrokeraccount(s) gebeurt op basis van een API-key. API staat voor Application Programming Interface en is een verzamelterm voor een communicatiemethode waardoor verscheidenen softwareprogramma’s op een uniforme wijze in contact met elkaar staan. De key is eveneens een unieke token, die cliënt genereerd op hun cryptobrokeraccount.

De cliënt is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn inloggegevens, bijhorende wachtwoorden en API-key om in te loggen en aan te melden in het handelsplatform en de cryptobrokeraccount. Indien er meerdere rekeninghouders zijn, zal elke handeling, instructie of order gegeven door een van de rekeninghouders, automatisch ook de andere rekeninghouder binden. Het intellectuele eigendomsrecht op de koersinformatie van de verschillende beurzen die via het handelsplatform ter beschikking worden gesteld aan de cliënt behoort toe aan de betreffende beurzen. De cliënt zal deze koersinformatie enkel voor eigen gebruik aanwenden en op geen enkele wijze verspreiden of publiceren.

Hoewel CopyCoin ervan uitgaat dat het handelsplatform stabiel is, kunnen er storingen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld technische problemen, internetproblemen of overmacht. CopyCoin is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het uitvallen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het handelsplatform, tijdelijke storingen in de communicatieverbinding, elektriciteitsvoorziening of apparatuur die nodig is om een correcte verbinding te maken met het handelsplatform of tekortkomingen van betrokken instellingen.

Onze diensten

Onze diensten bestaan onder andere uit software, die via het platform aan u ter beschikking wordt gesteld. U verkrijgt niet de eigendom van de software maar uitsluitend een recht gebruik te maken van de software voor de duur en tegen de prijs behorend bij het abonnement.

Wij streven ernaar de software altijd online beschikbaar te houden. Wij kunnen alleen niet garanderen dat onze software steeds beschikbaar is en zonder fouten werkt. Dat komt onder andere omdat wij voor het (online) aanbieden van onze software in bepaalde afhankelijk zijn van derde partijen.

Wij ontwikkelen constant de door ons aangeboden software. Het kan dus voorkomen dat onze software gedurende de duur van de met u gesloten overeenkomst wijzigt. Wij zullen wijzigingen die van invloed zijn op het gebruik van de software achteraf, indien wij dit noodzakelijk achten, aan u communiceren. Een wijziging in de software geeft u niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

U mag onze diensten alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij aan u ter beschikking worden gesteld. Het is niet toegestaan onze diensten voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan anderen ter beschikking te stellen.

Gebruik van communicatiemiddelen

De cliënt is verplicht in het verkeer met Copycoin zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.

Zorgplicht

CopyCoin neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de door CopyCoin gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.

De cliënt neemt jegens CopyCoin de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van CopyCoin. De cliënt stelt CopyCoin in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren.

De cliënt mag van de diensten en/of producten van CopyCoin geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor CopyCoin of haar reputatie of voor haar integriteit.

Persoonsgegevens

CopyCoin mag persoonsgegevens van de cliënt en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door de cliënt afgenomen producten en diensten, verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die CopyCoin inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van diensten. Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. CopyCoin heeft het recht om de cliëntgegevens te verstrekken aan derden, waaronder de overheden, beurzen, autoriteiten en/of toezichthouders.

Bewaar- en geheimhoudingsplicht

De cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen. De cliënt moet met persoonlijke toegangscodes en dergelijke zorgvuldig omgaan en deze geheim houden voor andere personen. De cliënt houdt zich aan de door CopyCoin gegeven beveiligingsvoorschriften.

Als de cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens CopyCoin aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt of dat een onbevoegde zijn toegangscode(s) kent, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan CopyCoin.

Cryptobrokeraccount

Om het platform van CopyCoin te bedienen, heeft cliënt toegang (account) nodig bij een (of meerdere) cryptobroker(s). De broker handelt in een portfolio aan cryptomunten. De cliënt is verantwoordelijk voor de oprichting en beheer van de cryptobrokeraccount(s). Voorts zal de cliënt ook voldoende fondsen aanhouden op de cryptobrokeraccount(s) om een goede dienstverlening door CopyCoin te garanderen.

Momenteel kunnen de volgende cryptobrokers worden aangesloten op Copycoin:

• Kraken

Execution only

De cliënt handelt op eigen initiatief op basis van “Execution Only”-dienstverlening en accepteert alle uitvoeringen die overeenkomen met zijn orderinstructies en passen binnen het orderuitvoeringsbeleid van de gekoppelde cryptobrokeraccount.

CopyCoin kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het vertraagd of niet ingeven van orders in de markt en voor de eventuele verliezen of gederfde winsten die hieruit voortvloeien.

CopyCoin verstrekt geen beleggingsadvies, juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van CopyCoin mogen niet beschouwd worden als beleggingsadvies, juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van CopyCoin zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. Onder omstandigheden (meer in het bijzonder bij voorgenomen beleggen op margin) is CopyCoin mogelijk wel verplicht om te beoordelen of de dienstverlening door CopyCoin passend is gelet op de kennis en ervaring van cliënt.

Waar aangewezen zal CopyCoin deze beoordeling maken, dan wel aangeven dat zij over onvoldoende informatie beschikt om deze beoordeling te maken. Als CopyCoin oordeelt dat haar dienstverlening voor een cliënt gelet op diens kennis en ervaring niet passend is, zal zij in beginsel aan deze cliënt geen diensten verlenen. CopyCoin is tevens gerechtigd om een cliënt zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

Risico’s bij beleggen

De cliënt is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggen en handelen in financiële instrumenten, de werking van een marginrekening en short gaan (financiële instrumenten verkopen die niet in het bezit zijn van de cliënt). De cliënt is zich bewust van de bijzondere risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten in het algemeen en meer specifiek via internet, alsmede door de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De cliënt is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De cliënt is er zich van bewust dat CopyCoin in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen en/ of gederfde winsten die de cliënt lijdt door handel in financiële instrumenten. De cliënt verklaart het eventueel financieel verlies door de handel in financiële instrumenten te kunnen dragen.

CopyCoin is niet verplicht de beleggingen van de cliënt op te volgen en de cliënt op de hoogte te brengen van eventuele beleggingsverliezen die de cliënt dreigt op te lopen. CopyCoin is niet verplicht de cliënt op de hoogte te stellen indien de marginvereisten in de cryptobrokeraccount van de cliënt niet vervuld zijn voordat er automatisch posities in de rekening van de cliënt gesloten worden. CopyCoin kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen of gederfde winsten ten gevolge van een marginverplichting. De cliënt erkent op de hoogte te zijn gebracht door CopyCoin met betrekking tot de kenmerken en de risico’s die financiële instrumenten in het algemeen met zich meebrengen alsook het risico dat verbonden is aan een marginrekening.

Tarieven en verrekening

De cliënt verklaart de tarieven voor de dienstverlening van CopyCoin te kennen en te accepteren. Deze tarieven zijn te raadplegen op www.copycoin.nl. De vergoedingen worden betaald op wederkerende basis of op vaste basis. Cliënt verklaart hierbij voornoemde vergoedingen op het moment van activatie te kennen en te accepteren. De cliënt verleent hierbij toestemming – en voor zover nodig volmacht – aan CopyCoin om betalingen van de vergoedingen te verrichten. CopyCoin behoudt zich het recht voor om deze vergoedingen in de toekomst aan te passen en doorgevoerde aanpassingen uitsluitend kenbaar te maken via haar website. De transactiekosten zijn bestemd voor de cryptobrokeraccount(s).

Transactiekosten

CopyCoin is niet verantwoordelijk voor de kosten van een transactie. Ze worden door het platform indicatief aangegeven, maar worden niet door CopyCoin geïnd. Dit is voor rekening van de betreffende cryptobroker. CopyCoin kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid van de geschatte kosten voor transactie.

Credits

De tarieven van CopyCoin worden bepaald aan de hand van credits. Deze credits zijn te koop via CopyCoin met diverse online betalingsmethodes. Met de credits koopt u toegang tot bepaalde onderdelen en/of niveaus op CopyCoin. Credits worden in voorafbepaalde batches (hoeveelheden) verkocht. Eens een credit aangekocht, kan er geen refund voor gevraagd worden. De credits kunnen enkel opgebruikt worden op het platform. Er zit momenteel geen houdbaarheidsdatum aan de credits. Als u geen onderdeel of niveau actief heeft op CopyCoin, blijven uw credits op uw CopyCoin account staan.

Levering en herroepingsrecht

Sprout Money BV zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Sprout Money BV behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze.

De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij CopyCoin geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Copycoin.nl ([email protected]). Sprout Money BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Rapportering

De cliënt stemt ermee in dat periodieke rapportages en andere informatieverstrekking zoals portefeuilleoverzichten en transactienota’s uitsluitend elektronisch beschikbaar zijn. De clie?nt zal dergelijke documenten op eigen initiatief en op regelmatige basis en in ieder geval na elke opdracht en/of transactie raadplegen en naar keuze opslaan of afdrukken. Cliënt begrijpt dat overzichten en bevestigingen van orderuitvoeringen en annuleringen door diverse redenen foutief kunnen zijn als gevolg van annulering of aanpassingen van diverse strekkingen, en dat CopyCoin daar niet aansprakelijk voor kan worden gesteld. Eventuele klachten met betrekking tot of naar aanleiding van een transactienota dienen binnen de drie werkdagen vanaf de transactie (en dus niet na lezing van het afschrift of de nota) schriftelijk te worden gemeld aan CopyCoin (via post of via e-mail). Indien de cliënt binnen drie dagen na de transactie geen bezwaren heeft overgebracht aan CopyCoin, wordt de cliënt geacht geen bezwaren te hebben tegen de transactienota (met inbegrip van de transacties die hierin zijn weergegeven). De cliënt dient zich ervan te vergewissen dat er risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van informatie via elektronische weg. Deze risico’s bestaan o.a. op het gebied van de authenticiteit, de vertrouwelijkheid en vertragingen van het berichtenverkeer.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

CopyCoin verricht alle handelingen met betrekking tot de financiële instrumenten voor rekening en risico van cliënt, ook indien CopyCoin hierbij op eigen naam contracteert.

CopyCoin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

– een waardedaling of waardestijging van financiële instrumenten
– door de cliënt geleden verliezen en/of gederfde winsten;
– welke andere gebeurtenis dan ook.

CopyCoin zal uitsluitend aansprakelijk zijn indien en voor zover in rechte vast komt te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of een toerekenbare tekortkoming van CopyCoin bij de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. CopyCoin is nooit aansprakelijk voor door cliënt geleden schade als gevolg van maatregelen die CopyCoin op basis van enig dwingend voorschrift, een aanwijzing van een toezichthouder of een voorschrift van enige beurs gerechtigd of verplicht is te nemen of in verband met buitengewone omstandigheden meent te moeten nemen. CopyCoin, voor zover dat niet al uit de wet voortvloeit, is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

• internationale conflicten,
• gewelddadige of gewapende acties,
• maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid,
• boycotacties,
• arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel,
• storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van CopyCoin of van derden.

Indien zich een van deze omstandigheden voordoet, zal CopyCoin die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar kunnen worden gevergd om de voor de cliënt als gevolg daarvan nadelige gevolgen te beperken. CopyCoin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade.

Schadebeperking cliënt

De cliënt is verplicht om zo spoedig mogelijk na het intreden van het schadeveroorzakende feit schade beperkende maatregelen te treffen. Dit betekent dat de cliënt alles zal moeten doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om eventuele schade tot een minimum te beperken. Deze verplichting geldt eveneens en onverkort indien de cliënt gebruik mocht maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij CopyCoin. Onder schade beperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan het verkopen (van een deel) van financiële instrumenten, dan wel het terugkopen van al verkochte financiële Instrumenten.

Aangaan, duur en beëindiging van de overeenkomst

Overeenkomsten tussen de cliënt en CopyCoin gaan pas in na opening en activering (eerste betaling) van de account van de cliënt. Elke overeenkomst tussen CopyCoin en de cliënt wordt afgesloten voor bepaalde duur. CopyCoin behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst, zonder opgaaf van redenen op te zeggen en de bijbehorende account van de cliënt te sluiten. De cliënt is er zich van bewust dat hij/ zij op geen enkele wijze en op geen enkel ogenblik een schadevergoeding kan eisen van CopyCoin voor het beëindigen van deze overeenkomst.

CopyCoin heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op de website www.copycoin.nl. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen omtrent deze algemene voorwaarden of andere documenten op de website van CopyCoin, dient de cliënt contact op te nemen met CopyCoin voor bijkomende informatie.

Credits

De tarieven van CopyCoin worden bepaald aan de hand van credits. Deze credits zijn te koop via CopyCoin met diverse online betalingsmethodes. Met de credits koopt u toegang tot bepaalde onderdelen en/of niveaus op CopyCoin. Credits worden in voorafbepaalde batches (hoeveelheden) verkocht. Eens een credit aangekocht, kan er geen refund voor gevraagd worden. De credits kunnen enkel opgebruikt worden op het platform. Er zit momenteel geen houdbaarheidsdatum aan de credits. Als u geen onderdeel of niveau actief heeft op CopyCoin, blijven uw credits op uw CopyCoin account staan.

Levering en herroepingsrecht

Sprout Money BV zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Sprout Money BV behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze.

De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij CopyCoin geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Copycoin.nl ([email protected]). Sprout Money BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Privacy en gegevensbescherming

  1. Sprout Money BV is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Sprout Money BV van groot belang. Persoonlijke gegevens van de Abonnee worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Sprout Money BV zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal Sprout Money BV de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.
  2. De persoonsgegevens van de Abonnee zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het Privacybeleid van Sprout Money BV . De Abonnee geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel.
  3. In het kader van de dienstverlening worden de volgende persoonsgegevens van de Abonnee verzameld en verwerkt: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Sprout Money BV gebruikt de gegevens van de Abonnee voor de volgende doeleinden: om de inhoud van onze dienstverlening en haar website te verbeteren, voor het beheer van het account van de Abonnee, voor haar klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten en voor het beheer van haar website. De persoonsgegevens van de Abonnee kunnen tevens door Sprout Money BV worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Sprout Money BV kan de persoonsgegevens van de Abonnees delen met haar commerciële partners, dit vanzelfsprekend steeds met strikte inachtneming van het toepasselijke recht. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Sprout Money BV en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Sprout Money BV rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]
  4. De Abonnee aanvaardt dat Sprout Money BV de aan haar verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken ten behoeve van haar eigen activiteiten.
  5. De persoonsgegevens van de Abonnee worden slechts overgemaakt worden aan andere vennootschappen in België of in het buitenland voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Sprout Money BV zal telkens zorgen dat passende waarborgen worden geboden bij eventuele doorgifte aan derden, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Voor meer informatie omtrent de gebeurlijke passende waarborgen en een eventuele kopie van documenten die een dergelijke waarborg bieden, kan de Abonnee steeds een schrijven richten aan Sprout Money BV via een notificatie aan het hoger vermelde e-mailadres.
  6. De persoonsgegevens van de Abonnee zullen drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst automatisch uit de databanken van Sprout Money BV gewist worden, behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Abonnee om deze te blijven aanwenden.
  7. Sprout Money BV behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
  8. Indien de Abonnee een bezoek brengt aan de website van Sprout Money BV (https://copycoin.nl/), worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt dat Sprout Money BV deze cookies gebruikt om de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar website te kunnen gebruiken: vaststellen van de identiteit van de betrokkene en om een volgend bezoek aan haar website te vergemakkelijken; onderzoeken van de doeltreffendheid van haar website. Indien de Abonnee dit niet wenst, kan het gebruik van cookies worden verhinderd door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Sprout Money BV wordt verminderd.
  9. De Abonnee heeft het recht Sprout Money BV te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van de identiteitskaart van de Abonnee overgemaakt te worden. Indien de Abonnee verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Abonnee steeds verdere informatie verkrijgen bij Sprout Money BV op het hogervermelde adres. De Abonnee heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wat in België op heden de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL – de “Privacycommissie”) is, die wordt omgedoopt in de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Abonnee ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

Klachten en geschillen

Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van CopyCoin, moet hij zich eerst wenden tot CopyCoin met inachtneming van de bij CopyCoin daarvoor geldende procedure. Deze kunnen schriftelijk (via e-mail) gericht worden aan bovenstaand adres. Geschillen tussen de cliënt en CopyCoin worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Curaçaose rechter, behoudens dwingend recht en het volgende:

1) De cliënt kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde geschillen- en klachtencommissies.
2) CopyCoin kan een geschil voorleggen aan de voor de cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet afdwingbaar zijn, maakt dit de overige bepalingen niet rechtsongeldig. Deze algemene voorwaarden en alle hieruit vloeiende rechten en verplichtingen zijn onderworpen aan Curaçaose recht. Eventuele geschillen kunnen worden behandeld bij een Curaçaose rechter.

Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden

CopyCoin heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan de cliënt worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 30 dagen in werking zullen treden. Uitsluitend in geval de wijziging objectief ten nadele van de cliënt strekt heeft de cliënt, het recht om binnen de genoemde 30 dagen na de bekendmaking de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzing in werking treedt.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Ervaar het zelf

Ervaar net als de duizenden andere gebruikers, welke meerwaarde CopyCoin voor uw crypto portefeuille(s) kan hebben.